Z'ANDvillas
Parkreglement Z'ANDvillas

Parkreglement Z'ANDvillas

PARKREGLEMENT "DE GROOTE DUYNEN"

Bezoekers 

(Overnachtende) bezoekers dienen aangemeld te worden bij het kantoor van Z'andvillas. Het maximaal aantal personen dat in de villa is toegestaan mag niet worden overschreden. Overnachtende bezoekers worden geregistreerd en hiervoor worden gemeentelijke belastingen in rekening gebracht. Bezoekers dienen zich te houden aan de in dit parkreglement gestelde regels. 

Villa en inventaris

De villa's beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat zich in het vakantieverblijf behoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere villa's worden verplaatst. 

De gast is aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de woning, een ordelijk gebruik van de woning en de daarin aanwezige inventaris, apparatuur en bijgeboekte artikelen. Eventuele schade dient door de gast onmiddelijk gemeld te worden aan Z'andvillas.

Weggebruik

Het is niet toegestaan om te komen en te gaan naar de villa's en voorzieningen van het park anders dan via de daarvoor bestemde wegen, paden en overige voorzieningen en op een wijze, waarvoor de wegen en paden zijn ingericht. Het is niet toegestaan om met auto's op de fiets-, en/of voetpaden, in tuinen of bermen te rijden. 

De normale verkeersregels zijn van toepassing in het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het park voor alle voertuigen 15 km per uur, tenzij expliciet anders aangegeven. 

Parkeren

Het schelpenpad vóór de villa is bestemd voor parkeren, er zijn maximaal 2 personenauto's toegestaan. Overige personenauto's dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde algemene parkeerplaats. Het is niet geoorloofd om in de tuin, op het gazon, op de wegen en paden of andere terreinen te parkeren.

Voor het uitvoeren van beheerstaken en met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van auto's en overige obstakels. Tenten, caravans, campers of andere kampeermiddelen, boten, trailers, aanhangers of enig ander voertuig dan personenauto's zijn niet toegestaan op het park. Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt Z'andvillas zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. 

(Nacht)rust en overlast

Gasten van het park dienen alles na te laten wat aan andere gebruikers van de villa's aanstoot of overlast kan geven e.e.a. ter beoordeling van Z'andvillas. Het is niet toegestaan op de gemeenschappelijke gedeelten storende geluiden te veroorzaken door mens, dier, technische apparatuur of anderszins. 

Tussen 22.00 en 8.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Dit betekent onder meer geen radio-, televisie-, of ander geluid dat voor de overige bewoners of gebruikers hinder kan opleveren. 

Huisdieren

In de villa's waarin huisdieren zijn toegestaan, bedraagt het maximaal aantal huisdieren twee. Huisdieren dienen vooraf te worden aangemeld. Huisdieren dienen buiten de villa te worden aangelijnd. De uitwerpselen van de dieren dienen door de gasten terstond te worden opgeruimd. 

Vuilnis

In, om of op de villa mag geen afval achtergelaten worden. Afval dient door de gasten zelf ter hand te worden genomen en (gesorteerd) gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde containers. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het aantrekken van (on)gedierte. 

Open vuur

Open vuur is ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het afsteken van vuurwerk, het weggooien van brandende sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is de aanwezigheid van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden. Het gebruik van een barbecue is toegestaan. Als brandstof mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas en houtskool. 

Waterpartijen

De waterpartijen op De Groote Duynen zijn niet bestemd als zwemwater, viswater of andere vormen van waterrecreatie. Elke vorm van gebruik van de waterpartijen is geheel voor eigen risico. Kleine ongemotoriseerde vaartuigen zijn toegestaan met een max. breedte van 1.50 meter en een max. lengte van 3.00 meter en een diepgang die op de waterpartijen is afgestemd. Afmeren is alleen toegestaan aan steigers.

Bij overtreding van het reglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Z'andvillas het recht de gast en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. 

Op een verblijf op De Groote Duynen zijn tevens de algemene voorwaarden van Z'andvillas van toepassing.